Algemene voorwaarden Karkasanalyse vleesvarkenshouderij ©

Iedere varkenshouder die direct of indirect gebruik maakt van de gegevens of diensten van ForFarmers die met behulp van de Karkasanalyse Varkenshouderij ter beschikking worden gesteld, wordt geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden zoals hieronder vermeld en met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Aanlevering
Varkenshouder geeft hierbij expliciet toestemming aan de afnemende slachterij van zijn vleesvarkens om zijn slachtdata middels EDI-bericht aan ForFarmers beschikbaar te stellen. Varkenshouder kan op elk moment de toestemming tot overdracht van slachtdata intrekken, mits hij dit zelf kenbaar maakt aan de betreffende slachterij.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle materialen, gegevens, databanken of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of anderszins berusten uitsluitend bij ForFarmers dan wel de licentiehouders.

Aansprakelijkheid
ForFarmers zal zich in redelijkheid inspannen om de juistheid en beschikbaarheid van de aangeboden informatie en/of diensten te waarborgen. ForFarmers kan echter door de varkenshouder niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn of het onjuist vermeld staan van de gepresenteerde informatie of dienst, ook al is deze correct en volledig aangeleverd. Directe of indirecte schade die hieruit voortkomt of die voortkomt uit het gebruik van de informatie verkregen met behulp van de Karkasanalyse vleesvarkenshouderij, kunnen door varkenshouder niet verhaald worden op ForFarmers.

Vertrouwelijkheid
ForFarmers zal in redelijkheid datgene doen wat nodig is ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de door varkenshouder ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens.

Individuele bedrijfsgegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en alleen gebruikt worden voor de advisering van betreffende varkenshouder. Daar waar de gegevens worden gebruikt voor bedrijfsvergelijking zal ForFarmers ervoor zorgen dat de gegevens niet naar individuele bedrijven te herleiden zijn.

Algemene leveringvoorwaarden ForFarmers
Op de diensten geleverd door ForFarmers B.V. zijn tevens haar algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Enschede en te Eindhoven en op eerste verzoek kosteloos verkrijgbaar zijn.©Karkasanalyse vleesvarkenshouderij, 2012 ForFarmers